• Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Nabrożu - Kolonii / Budynek szkoły /
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Nabrożu - Kolonii /Zakończenie Roku Szkolnego/
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Nabrożu - Kolonii /British Culture Day/
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Nabrożu - Kolonii /Dzień Babci i Dziadka /
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Nabrożu - Kolonii /Jasełka/
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Nabrożu - Kolonii
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Nabrożu - Kolonii /Bezpieczne wakacje/
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Nabrożu - Kolonii
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Nabrożu - Kolonii / Plac zabaw/

Klauzula Informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

w Publicznej Szkole Podstawowej w Nabrożu - Kolonii

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO)

– zwane dalej RODO, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa w Nabrożu - Kolonii, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły.
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 RODO w jednym z poniższych celów:
 • wykonania umów;
 • wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z prowadzeniem przez placówkę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z aktów prawnych związanych z realizacją zadań administratora w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe; Ustawy z dnia 7 września 1991 roku ; Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku ;
 • wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzone Administratorowi danych;
 • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody np. przetwarzanie danych w postaci wizerunku.
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach, wskazanych powyżej, źródłem pochodzenia Pani/Pana danych osobowych, w tym podmioty upoważnione, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; inne podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych.
 2. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane
 3. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 • dostępu do treści danych osobowych jej dotyczących, na podstawie art. 15 RODO;
 • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
 • usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji.
 • RODO;

W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody – ma Pani/Pan prawo
do wycofania tej zgody w dowolnym momencie (poprzez kontakt z Administratorem lub osobiście) z tym, iż wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Proszę pamiętać, iż wycofanie zgody może dotyczyć tylko tych przypadków i dotyczy tylko takiego zakresu danych osobowych, w których zgoda jest podstawą przetwarzania danych osobowych i nie ma innych podstaw prawnych do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 

 

 

 

Inspektor Ochrony Danych

 

 

W Publicznej Szkole Podstawowej w Nabrożu – Kolonii zgodnie z art. 37 RODO został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, którego zadania zostały określone w art. 39 RODO. Inspektor Ochrony Danych jest całkowicie niezależny w wypełnianiu swoich obowiązków. Jego zadaniem jest sprawdzanie czy obowiązki i zadania realizowane w Publicznej Szkole Podstawowej w Nabrożu – Kolonii w zakresie przetwarzania danych są wypełniane zgodnie obowiązującymi przepisami.

 

Inspektor Ochrony Danych pełni swoją funkcję w sposób niezależny i z zachowaniem pełnej neutralności. Pełni funkcję doradczą, a nie decyzyjną. Doradza Administratorowi i jego pracownikom w kwestiach dotyczących wypełniania obowiązków oraz stosowania dobrych praktyk w zakresie ochrony danych osobowych. Prowadzi szkolenia, a ponadto jest odpowiedzialny za relacje z organem nadzorczym, tj. Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

 

Dane kontaktowe: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.uodo.gov.pl

 

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Publicznej Szkole Podstawowej w Nabrożu – Kolonii:

 

Katarzyna Piórko
ul. Chopina 14

 

22-650 Łaszczów
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

W razie jakichkolwiek pytań w zakresie przetwarzania danych osobowych w Publicznej Szkole Podstawowej w Nabrożu-Kolonii prosimy kierować bezpośrednio do Inspektora Danych Osobowych na adres elektroniczny wskazany powyżej.